Fundacja Aktywności Zawodowej

Jesteśmy organizacją pożytku, nie działającą dla zysku ani nie wykonującą działalności gospodarczej.

Wśród naszych celów wskazać należy:

 • prowadzenie działań na rzecz aktywności zawodowej w szczególności osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie działań służących rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
 • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

NASZ ZESPÓŁ:

Paweł Czapliński – Prezes Zarządu, mgr prawa, mgr socjologii. Ekspert POPON, autor wielu publikacji w Gazecie Podatkowej dotyczących zatrudniania Osób z Niepełnosprawnością. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla OzN  przygotowujące do zatrudnienia i doradza pracodawcom zatrudniającym te osoby

Hanna Czaplińska – mgr prawa, mgr matematyki z fizyką, ukończyła liczne kursy m.in. kadry i płace. Doświadczony koordynator projektów adresowanych do Osób z Niepełnosprawnością (we wszystkich osiągnięto zakładane cele i rezultaty)

Michał Czapiewski – doradca zawodowy, od 8 lat wspiera Osoby z Niepełnosprawnością w takich organizacjach jak: Integracja, FAZON, FAZ

Adriana Kosicka – psycholog, od 10 lat zaangażowana w realizację projektów adresowanych do Osób z Niepełnosprawnością

Marek Wikiera –  trener mentalny, menadżer dużej firmy (ponad 200 pracowników z niepełnosprawnością), przedsiębiorca z 20-letnim doświadczeniem, pasjonat ekstremalnych ultramaratonów i triathlonów

Joanna Ziołkowska – specjalista ds. księgowości i kadr, magister nauk prawnych, doświadczona w zawodzie księgowej oraz w rekrutacji w pośrednictwie pracy

Zuzanna Małecka – ukończyła studia licencjackie na kierunku Psychologia w Biznesie w WSB w Gdańsku, w trakcie studiów na kierunku Zarządzanie, odpowiedzialna za obszar HR i marketing w Fundacji

Dariusz Witt – informatyk, członek Rady Nadzorczej, od początku istnienia Fundacji zaangażowany w działalność FAZ

Obecnie realizujemy następujące projekty finansowane ze środków publicznych:

INSPIRATORIUM KARIERY

to wspólny projekt Fundacji Aktywności Zawodowej oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu ABSOLWENT. Założeniem projektu jest zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych, w tym doprowadzenie do zatrudnienia, do końca września 2023 roku, co najmniej 64 spośród 80 niepełnosprawnych absolwentów, którzy zostaną objęci wsparciem przez opracowanie i wdrożenie Indywidualnej Ścieżki Kariery, szkoleń, kursów, poradnictwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, wsparcia prawnego, pośrednictwa pracy. Wartość projektu: 633507,00 zł.

Projekt jest realizowany od grudnia 2019 roku do końca września 2023 roku.

Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły, a uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które spełnią poniższe warunki:

 • są mieszkańcami województwa pomorskiego,
 • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
 • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni bądź przedostatni semestr nauki
  w szkole wyższej,
 • w przypadku absolwentów – posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu,
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia,
 • nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywizacji Zawodowej,
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie 

   

 

Harmonogram poszczególnych działań

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia udziału w projekcie jest wypełnienie ankiety personalnej – deklaracji zgłoszeniowej. Każda osoba, która wypełni ankietę otrzyma informację zwrotną oraz w przypadku spełnienia warunków przyjęcia do projektu, zaproszenie na spotkanie, po którym nastąpią kolejne działania:

 • podpisanie umowy o uczestnictwie
 • przygotowanie wraz z doradcą zawodowym indywidualnej ścieżki kariery zawodowej (ISK)
 • coaching predyspozycji zawodowych
 • coaching motywacji zawodowych
 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo prawne (dla potrzebujących)
 • konsultacje akademickie
 • studia podyplomowe (jeśli uzgodniono w ISK)
 • staż zawodowy (jeśli uzgodniono w ISK)
 • szkolenie (jeśli uzgodniono w ISK)
 • pośrednictwo pracy
 • monitoring zatrudnienia

 W ramach pilotażowego programu „Absolwent” realizowany jest obecnie projekt pt. „Inspiratorium Kariery”, dofinansowany z środków PFRON. Realizatorami projektu są Fundacja Aktywności Zawodowej (lider projektu) przy współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni.

REINTEGRATOR ZAWODOWY

to projekt finansowany przez Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu KIERUNEK AKTYWNOŚĆ, który zakłada realizację szkoleń adresowanych do kadry warsztatów terapii zajęciowej.
Tematyka szkoleń obejmować będzie zagadnienia: możliwości osoby niepełnosprawnej do zatrudnienia w zależności od rodzaju schorzenia, jak motywować osoby z niepełnosprawnością do podjęcia pracy, jak motywować je do utrzymania zatrudnienia, charakterystyka potrzeb lokalnego rynku pracy, osoba wspierająca osobę z niepełnosprawnością w zakładzie pracy, przystosowanie zakładu pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością, oczekiwania pracodawców w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jak rozmawiać z pracodawcą, jak pozyskiwać nowych pracodawców osób niepełnosprawnych, pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych, problemy prawne związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością, dobre praktyki we wprowadzaniu osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy. Przewidujemy 16 szkoleń z 192 pracownikami WTZ (średnio 12 uczestników na 1 szkolenie) z około 64 WTZ. Wartość projektu: 69754,37zł.

Terminy realizacji projektu: 1.01.2020-31.03.2021

Zrealizowane szkolenia:

 • Gdańsk/Gdynia 12.03.2020
 • Olsztyn 29.06.2020
 • Białystok 30.06.2020
 • Lublin 14.07.2020
 • Rzeszów 21.07.2020
 • Szczecin 26.08.2020
 • Zielona Góra 27.08.2020
 • Bydgoszcz 05.10.2020
 • Poznań 06.10.2020
 • Wrocław 07.10.2020

Planowane szkolenia:

UWAGA! Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, terminy nadchodzących szkoleń mogą ulec zmianie!

 • Łódź 04.11.2020 – szkolenie odbędzie się w innym terminie. Nowy termin będzie ogłoszony najszybciej jak to możliwe
 • Warszawa 05.11.2020 – szkolenie odbędzie się w innym terminie. Nowy termin będzie ogłoszony najszybciej jak to możliwe
 • Kraków grudzień 2020
 • Kielce styczeń 2021
 • Katowice luty 2021
 • Opole marzec 2021

Warunki rekrutacji do projektu Reintegrator Zawodowy:

  • Uczestnikiem projektu może być osoba wykonująca pracę w warsztacie terapii zajęciowej na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie.
  • Z jednego warsztatu terapii zajęciowej zgłoszonych może być nie więcej niż 4 uczestników.
  • Każdy uczestnik wypełnia imienne zgłoszenie do udziału w szkoleniu.
  • Każdy uczestnik przedstawia zaświadczenie o zatrudnieniu w warsztacie terapii zajęciowej,które potwierdzone jest przez kierownika placówki.
  • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona.
  • Skan imiennego zgłoszenia należy, przesyłać mailowo na adres: biuro@faz.org.pl lub a.makarewicz@faz.org.pl 

Projekt REINTAGRATOR ZAWODOWY – warsztaty dla kadry warsztatów terapii zajęciowej jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu Kierunek Aktywność

Default sample caption text

Zrealizowaliśmy następujące projekty finansowane ze środków publicznych:

"Dłoń - staże dla osób niepełnosprawnych"

(jako partner Fundacji Sprawni Inaczej) finansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych w 2013 roku. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa wytypowanych do projektu osób niepełnosprawnych.

,,Administracja publiczna a polski rynek pracy”

finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w 2012 roku – miał on na celu weryfikację skuteczności podejmowanych działań przez administrację na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz weryfikację obietnic wyborczych dotyczących rynku pracy. Wartość budżetu projektu: 123.000,00 zł,

,,Pracodawco, znam swoje prawa”

finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w 2012 roku – celem projektu było podniesienie świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw obywatelskich oraz pobudzanie ich aktywności w przypadku łamania tych praw. Wartość budżetu projektu: 147.000,00 zł,

„Aktywni mimo niepełnosprawności”

finansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 roku. Miał on na celu podniesienie wiedzy beneficjentów o uprawnieniach i procedurach działania w środowisku instytucjonalnym i zawodowym, wyrobienie w nich umiejętności wymaganych do poruszania się w tych sferach, a także zmotywowania do działania poprzez wsparcie doradcze m.in. psychologiczne oraz indywidualny kursy komputerowe. W projekcie wzięło udział 161 osób z województwa pomorskiego. Podsumowaniem projektu była konferencja skierowana do sektora organizacji pozarządowych. Projekt został zrealizowany i poprawnie rozliczony. Wartość budżetu projektu: 64.000,00 zł.

Pozostała nasza działalność obejmuje:

 • uczestnictwo i współorganizację giełd pracy,
 • świadczenie doradztwa zawodowego,
 • świadczenie poradnictwa prawnego.

Fundacja Aktywności Zawodowej
ul. Grunwaldzka 103 pok. 4.01.d
80-244 Gdańsk
NIP: 583 305 54 18

tel: 736 858 551

Przekaż 1% na Fundację Aktywności Zawodowej

KRS: 0000314083

Skontaktuj się z nami: