Fundacja Aktywności Zawodowej

Jesteśmy organizacją pożytku, nie działającą dla zysku ani nie wykonującą działalności gospodarczej.

Wśród naszych celów wskazać należy:

  • prowadzenie działań na rzecz aktywności zawodowej w szczególności osób niepełnosprawnych,
  • prowadzenie działań służących rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych,
  • wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
  • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

ZESPÓŁ FAZ

O nas:

Paweł Czapliński – Prezes Zarządu, mgr prawa, mgr socjologii. Ekspert POPON, autor wielu publikacji w Gazecie Podatkowej dotyczących zatrudniania OzN. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla OzN  przygotowujące do zatrudnienia i doradza pracodawcom zatrudniającym te osoby

Hanna Czaplińska – mgr prawa, mgr matematyki z fizyką, ukończyła liczne kursy m.in. kadry i płace, doświadczony koordynator projektów adresowanych do OzN (we wszystkich osiągnięto zakładane cele i rezultaty)

Michał Czapiewski – doradca zawodowy, od 8 lat wspiera ON w takich organizacjach jak: Integracja, FAZON, FAZ

Adriana Kosicka – psycholog, od 10 lat zaangażowana w realizację projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych

Marek Wikiera –  trener mentalny, menadżer dużej firmy (ponad 200 pracowników niepełnosprawnych), przedsiębiorca z 20-letnim doświadczeniem, pasjonat ekstremalnych ultramaratonów i triathlonów

Joanna Ziołkowska – specjalista ds. księgowości i kadr, magister nauk prawnych, doświadczenie w zawodzie księgowej oraz w rekrutacji w pośrednictwie pracy

Aleksandra Makarewicz –  studiuje grafikę komputerową w WSB w Gdańsku, specjalista ds. promocji i marketingu, doskonale odnajduje się w obszarze obsługi klienta

Zuzanna Małecka – ukończyła studia licencjackie na kierunku Psychologia w Biznesie w WSB w Gdańsku, w trakcie studia na kierunku Zarządzanie, odpowiedzialna za obszar HR i marketing w Fundacji

Dariusz Witt – informatyk, członek Rady Nadzorczej, od początku istnienia Fundacji zaangażowany w działalność FAZ

Obecnie realizujemy następujące projekty finansowane ze środków publicznych:

INSPIRATORIUM KARIERY

to wspólny projekt Fundacji Aktywności Zawodowej oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu ABSOLWENT. Założeniem projektu jest zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych, w tym doprowadzenie do zatrudnienia, do końca września 2023 roku, co najmniej 64 spośród 80 niepełnosprawnych absolwentów, którzy zostaną objęci wsparciem przez opracowanie i wdrożenie Indywidualnej Ścieżki Kariery, szkoleń, kursów, poradnictwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, wsparcia prawnego, pośrednictwa pracy. Wartość projektu: 633507,00 zł.

REINTEGRATOR ZAWODOWY

to projekt finansowany przez Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu KIERUNEK AKTYWNOŚĆ, który zakłada realizację szkoleń adresowanych do kadry warsztatów terapii zajęciowej.
Tematyka szkoleń obejmować będzie zagadnienia: możliwości osoby niepełnosprawnej do zatrudnienia w zależności od rodzaju schorzenia, jak motywować osoby z niepełnosprawnością do podjęcia pracy, jak motywować je do utrzymania zatrudnienia, charakterystyka potrzeb lokalnego rynku pracy, osoba wspierająca osobę z niepełnosprawnością w zakładzie pracy, przystosowanie zakładu pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością, oczekiwania pracodawców w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jak rozmawiać z pracodawcą, jak pozyskiwać nowych pracodawców osób niepełnosprawnych, pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych, problemy prawne związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością, dobre praktyki we wprowadzaniu osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy. Przewidujemy 16 szkoleń z 192 pracownikami WTZ (średnio 12 uczestników na 1 szkolenie) z około 64 WTZ. Wartość projektu: 69754,37zł.

Default sample caption text

Zrealizowaliśmy następujące projekty finansowane ze środków publicznych:

"Dłoń - staże dla osób niepełnosprawnych"

(jako partner Fundacji Sprawni Inaczej) finansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych w 2013 roku. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa wytypowanych do projektu osób niepełnosprawnych.

,,Administracja publiczna a polski rynek pracy”

finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w 2012 roku – miał on na celu weryfikację skuteczności podejmowanych działań przez administrację na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz weryfikację obietnic wyborczych dotyczących rynku pracy. Wartość budżetu projektu: 123.000,00 zł,

,,Pracodawco, znam swoje prawa”

finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w 2012 roku – celem projektu było podniesienie świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw obywatelskich oraz pobudzanie ich aktywności w przypadku łamania tych praw. Wartość budżetu projektu: 147.000,00 zł,

„Aktywni mimo niepełnosprawności”

finansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 roku. Miał on na celu podniesienie wiedzy beneficjentów o uprawnieniach i procedurach działania w środowisku instytucjonalnym i zawodowym, wyrobienie w nich umiejętności wymaganych do poruszania się w tych sferach, a także zmotywowania do działania poprzez wsparcie doradcze m.in. psychologiczne oraz indywidualny kursy komputerowe. W projekcie wzięło udział 161 osób z województwa pomorskiego. Podsumowaniem projektu była konferencja skierowana do sektora organizacji pozarządowych. Projekt został zrealizowany i poprawnie rozliczony. Wartość budżetu projektu: 64.000,00 zł.

Pozostała nasza działalność obejmuje:

  • uczestnictwo i współorganizację giełd pracy,
  • świadczenie doradztwa zawodowego,
  • świadczenie poradnictwa prawnego.

Fundacja Aktywności Zawodowej
ul. Grunwaldzka 103 pok. 4.01.d
80-244 Gdańsk
NIP: 583 305 54 18

tel: 736 858 551

Przekaż 1% na Fundację Aktywności Zawodowej

KRS: 0000314083

Skontaktuj się z nami: