Fundacja Aktywności Zawodowej

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, nie działającą dla zysku ani nie wykonującą działalności gospodarczej.

Wśród naszych celów wskazać należy:

 • prowadzenie działań na rzecz aktywności zawodowej w szczególności osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie działań służących rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
 • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

NASZ ZESPÓŁ:

Oddział w Gdańsku:

Paweł Czapliński – prezes zarządu, absolwent prawa, socjologii oraz podyplomowych studiów Prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim oraz Podatki i doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, mentor. Ekspert w dziedzinie przepisów o pomocy publicznej oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w doradzaniu pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami. Doświadczony szkoleniowiec oraz autor wielu publikacji w Gazecie Podatkowej dotyczących zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami.

Michał Czapiewski – wiceprezes, doradca zawodowy z certyfikatem trenera pracy. Od 2008 roku wspiera Osoby z Niepełnosprawnościami w takich organizacjach jak: Caritas, Integracja, FAZON, FAZ. Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru niepełnosprawności dla instytucji publicznych oraz firm. Specjalizuje się w obszarze komunikacji z pracownikiem oraz onboardingu pracowników z niepełnosprawnościami w miejscu pracy.

Hanna Czaplińska – wiceprezes, prawnik oraz magister fizyki z matematyką, specjalista ds. BHP. Ukończyła liczne kursy m.in. kadry i płace. Doświadczony koordynator projektów adresowanych do Osób z Niepełnosprawnościami (we wszystkich osiągnięto zakładane cele i rezultaty).

Adriana Kosicka – psycholog, logoterapeuta. Od 2014 roku zaangażowana w realizację projektów adresowanych do Osób z Niepełnosprawnościami.

Agnieszka Flisikowska – specjalista ds. psychotraumatologii (doradztwo i terapia indywidualna), konsultant Społecznej Linii Wsparcia, uważny Life Coach oraz wykładowca i trener. Prowadzi wykłady i warsztaty m.in. z zakresu wzmacniania poczucie własnej wartości czy profilaktyki uzależnień behawioralnych.

Małgorzata Labuda – psycholog, psychoterapeuta oraz doradca zawodowy. Współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Katarzyna Komers-Kortas –  doradca zawodowy. Ukończyła pedagogikę ogólną oraz specjalną. Od 13 lat związana z szeroko rozumianą aktywizacją zawodową osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Dominika Cirocka – kreator kariery. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. Od dawna angażuje się w różnorodne projekty społeczne. W czasie wolnym jeździ konno i nurkuje.

Joanna Ziołkowska – specjalista ds. księgowości i kadr. Magister nauk prawnych. Doświadczona w zawodzie księgowej oraz w rekrutacji w pośrednictwie pracy.

Zuzanna Małecka – specjalista ds. rekrutacji i HR, odpowiedzialna również za marketing w Fundacji. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Psychologia w Biznesie w WSB w Gdańsku, obecnie w trakcie studiów na kierunku Zarządzanie.

Oddział w Katowicach:

Jarosław Witkowski – od kilkunastu lat związany z  tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych. Stworzył i zarządzał agencją pracy dla OzN, doprowadził do zatrudnienia ponad tysiąca pracowników z niepełnosprawnością. Za aktywność na polu aktywizacji zawodowej OzN został odznaczony brązowym krzyżem zasługi w 2017. Dzisiaj dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem jako mentor i doradca.

Agnieszka Sarno – absolwentka Akademii WSB, Inspektor Ochrony Danych, specjalistka z dziedzin bezpieczeństwa informacji oraz archiwizacji; koordynator projektów związanych z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem, w tym Osób z Niepełnosprawnością, rekruter, asystent rynku pracy.

Aleksandra Kuncewicz – mgr zarządzania, doradca zawodowy, pośrednik pracy, koordynator projektów, od 6 lat związana z działaniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Zawodniczka amatorskiej ligi tenisa ziemnego.

Karolina Ćwikiel – psycholog, doradca zawodowy oraz pośrednik pracy. Od 2012 roku pracuje na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. W wolnym czasie czyta stare kryminały i zajmuje się rękodziełem

Rada Fundacji:

Dariusz Witt – Członek Rady Fundacji, informatyk, urzędnik samorządowy. Od początku istnienia Fundacji zaangażowany w jej działalność.

Marek Wikiera –  Członek Rady Fundacji, trener mentalny, menadżer dużej firmy (gdzie pracuje ponad 200 pracowników z niepełnosprawnością) oraz przedsiębiorca z 20-letnim doświadczeniem. Pasjonat ekstremalnych ultramaratonów i triathlonów.

Piotr Pełka – Członek Rady Fundacji, Prezes przedsiębiorstwa HYBRYD, polskiego producenta oświetlenia awaryjnego działającego na rynku od ponad 35-lat, będącym Zakładem Pracy Chronionej.

Pozostała nasza działalność obejmuje:

 • uczestnictwo i współorganizację giełd pracy,
 • świadczenie doradztwa zawodowego,
 • świadczenie poradnictwa prawnego.
 • organizację i prowadzenie szkoleń dla pracodawców i warsztatów terapii zajęciowej

Obecnie realizujemy następujące projekty finansowane ze środków publicznych:

PRZYSTAŃ

To projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Wsparciem projektu pragniemy objąć osoby z niepełnosprawnościami, które deklarują nasilony lęk lub obawę w związku z pandemią wirusa COVID wobec zaistnienia co najmniej jednej z wymienionych sytuacji:

 • utrata pracy w związku z sytuacją zakładu pracy spowodowaną pandemią;
 • brak możliwości powrotu do pracy ze względu na sytuację na rynku pracy spowodowaną pandemią;
 • obawa o utratę pracy w związku z sytuacją zakładu pracy spowodowaną pandemią;
 • brak możliwości kontynuowania realizowanej wcześniej terapii psychologicznej lub innej formy wsparcia psychologicznego.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

 • deklarują nasilony lęk lub obawę w związku z pandemią wirusa COVID wobec zaistnienia co najmniej jednej z wyżej wymienionych sytuacji;
 • Ukończyły 18 rok życia i mieszkają w Polsce;
 • Posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dowolny stopień i rodzaj).

Projekt zapewnia udział w jednej z 3 form wsparcia psychologicznego: doraźne, pogłębione lub psychoterapia. Wsparcie będzie udzielane zdalnie (platforma webinarowa lub telefon, gdy zastosowanie platformy nie będzie możliwe). Przyjęcie do projektu uczestników będzie dokonywane wg kolejności zgłoszeń spośród osób spełniających wymagania projektu.

Projekt będzie trwał przez 13 miesięcy – od 1.12.2020 do 31.12.2021 roku.

Projekt „PRZYSTAŃ” realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach oferty realizacji zadania publicznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:
62 212,00 PLN

DOFINANSOWANIE:
62 212,00 PLN

Chcesz wziąć udział w projekcie PRZYSTAŃ?

INSPIRATORIUM KARIERY

to wspólny projekt Fundacji Aktywności Zawodowej oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu ABSOLWENT. Założeniem projektu jest zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych, w tym doprowadzenie do zatrudnienia, do końca września 2023 roku, co najmniej 64 spośród 80 niepełnosprawnych absolwentów, którzy zostaną objęci wsparciem przez opracowanie i wdrożenie Indywidualnej Ścieżki Kariery, szkoleń, kursów, poradnictwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, wsparcia prawnego, pośrednictwa pracy. Wartość projektu: 633507,00 zł.

Projekt jest realizowany od grudnia 2019 roku do końca września 2023 roku.

Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły, a uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które spełnią poniższe warunki:

 • są mieszkańcami województwa pomorskiego;
 • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni bądź przedostatni semestr nauki
  w szkole wyższej;
 • w przypadku absolwentów – posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu;
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
 • nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywizacji Zawodowej;
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie.

Harmonogram poszczególnych działań

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia udziału w projekcie jest wypełnienie ankiety personalnej – deklaracji zgłoszeniowej. Każda osoba, która wypełni ankietę otrzyma informację zwrotną oraz w przypadku spełnienia warunków przyjęcia do projektu, zaproszenie na spotkanie, po którym nastąpią kolejne działania:

 • podpisanie umowy o uczestnictwie;
 • przygotowanie wraz z doradcą zawodowym indywidualnej ścieżki kariery zawodowej (ISK);
 • coaching predyspozycji zawodowych;
 • coaching motywacji zawodowych;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • poradnictwo prawne (dla potrzebujących);
 • konsultacje akademickie;
 • staż zawodowy (jeśli uzgodniono w ISK);
 • szkolenie (jeśli uzgodniono w ISK);
 • pośrednictwo pracy;
 • monitoring zatrudnienia.

W ramach pilotażowego programu „Absolwent” realizowany jest obecnie projekt pt. „Inspiratorium Kariery”, dofinansowany z środków PFRON. Realizatorami projektu są Fundacja Aktywności Zawodowej (lider projektu) przy współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:
640 332,18 PLN

DOFINANSOWANIE:
607 931,37 PLN

Chcesz wziąć udział w projekcie INSPIRATORIUM KARIERY?

INSPIRATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

To projekt Fundacji Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Pokonamy bariery”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły, a do projektu mogą przystąpić osoby, które:

 • mają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • są mieszkańcami województwa pomorskiego lub śląskiego,
 • aktualnie pozostają bez zatrudnienia,
 • są w wieku produkcyjnym (kobieta w wieku 18–59 lat lub mężczyzna w wieku 18–64 lata),
 • nie posiadają uprawnień emerytalnych,
 • nie są uczestnikami WTZ, ZAZ, ŚDS,
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi finansowanymi ze środków PFRON.

W ramach projektu INSPIRATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ zapewniamy:

 • aktywne pośrednictwo pracy,
 • profesjonalne doradztwo zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników),
 • 3-miesięczne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia po odbyciu stażu,
 • wsparcie psychologiczne,
 • konsultacje prawne,
 • spotkania z biznesem.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia udziału w projekcie jest wypełnienie ankiety personalnej – deklaracji zgłoszeniowej. Każda osoba, która wypełni ankietę otrzyma informację zwrotną. Kandydaci, którzy spełnią kryteria przyjęcia do projektu, zostaną zaproszeni na spotkanie, po którym udzielimy finalnej informacji odnośnie możliwości udzielenia wsparcia. Liczba uczestników jest ograniczona, a aktualna edycja projektu potrwa do 31.03.2022 r.

Projekt będzie realizowany w cyklach rocznych przez 3 lata – od 1.04.2021 r. do 31.03.2024 r.

INSPIRATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ to projekt Fundacji Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Pokonamy bariery”.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:
538 473,44 PLN

DOFINANSOWANIE:
482 483,44 PLN

Chcesz wziąć udział w projekcie INSPIRATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ?

REINTEGRATOR ZAWODOWY 2021

To projekt Fundacji Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery”, który zakłada realizację szkoleń adresowanych do kadry warsztatów terapii zajęciowej.

Tematyka szkoleń obejmować będzie zagadnienia:

 • Rozpoznanie możliwości i potrzeb zawodowych osób z niepełnosprawnością.
 • Wdrażanie narzędzi motywacji uczestnika do podjęcia i utrzymania zatrudnienia.
 • Praca z czynnikami wpływającymi na aktywizację (rodzina, środowisko etc.).
 • Charakterystyka potrzeb lokalnego rynku pracy.
 • Osoba wspierająca osoby z niepełnosprawnością w zakładzie pracy.
 • Przystosowanie zakładu pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 • Oczekiwania pracodawców w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
 • Jak rozmawiać z pracodawcą osób niepełnosprawnych.
 • Jak pozyskiwać nowych pracodawców dla osób z niepełnosprawnością.
 • Pomoc publiczna dla pracodawców osób z niepełnosprawnością.
 • Problemy prawne związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością.
 • Dobre praktyki we wprowadzaniu osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 16 szkoleń dla pracowników WTZ – po jednym szkoleniu w każdym województwie.

Czas realizacji projektu: 1.04.2021-31.03.2022.

Zrealizowane szkolenia:

 1. Olsztyn – 22.06.2021,
 2. Białystok – 23.06.2021,
 3. Katowice – 22.07.2021,
 4. Lublin – 24.08.2021,
 5. Rzeszów – 25.08.2021,
 6. Kraków – 26.08.2021,
 7. Szczecin – 7.09 2021,
 8. Zielona Góra – 8.09.2021,
 9. Poznań – 9.09.2021,
 10. Opole – 5.10.2021,
 11. Łódź – 16.11.2021,
 12. Kielce – 17.11.2021.

Terminy nadchodzących szkoleń:

 1. Wrocław – 9.12.2021 – ze względu na obecną sytuację epidemiczną szkolenie odbędzie się w innym terminie. O zmianach będziemy informować na bieżąco.
 2. Toruń – 19.01.2022,
 3. Warszawa – 9.02.2022,
 4. Gdańsk – 3.03.2022.

Warunki rekrutacji do projektu „Reintegrator Zawodowy 2021″:

 • Uczestnikiem projektu może być osoba wykonująca pracę w warsztacie terapii zajęciowej
  na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie.
 • Każdy uczestnik wypełnia imienne zgłoszenie do udziału w szkoleniu.
 • Każdy uczestnik przedstawia zaświadczenie o zatrudnieniu w warsztacie terapii zajęciowej, które potwierdzone jest przez kierownika placówki.
 • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona.
 • Skan imiennego zgłoszenia należy, przesyłać na adres: biuro@faz.org.pl .

Projekt REINTAGRATOR ZAWODOWY 2021 realizowany przez Fundację Aktywności Zawodowej współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:
114 196,40 PLN

DOFINANSOWANIE:
91 352,40 PLN

Zrealizowaliśmy następujące projekty finansowane ze środków publicznych:

"Reintegrator zawodowy - szkolenia dla kadry warsztatów terapii zajęciowej"

to projekt finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu KIERUNEK AKTYWNOŚĆ, który zakładał realizację szkoleń adresowanych do kadry warsztatów terapii zajęciowej w całej Polsce. Łącznie zrealizowano 16 szkoleń – po jednym na każde województwo. Głównym tematem szkoleń było wprowadzenie Osoby Niepełnosprawnej na rynek pracy. Projekt był realizowany od 1.01.2020 do 31.03.2021 roku.

"Dłoń - staże dla osób niepełnosprawnych"

(jako partner Fundacji Sprawni Inaczej) finansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych w 2013 roku. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa wytypowanych do projektu osób niepełnosprawnych.

,,Administracja publiczna a polski rynek pracy”

finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w 2012 roku – miał on na celu weryfikację skuteczności podejmowanych działań przez administrację na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz weryfikację obietnic wyborczych dotyczących rynku pracy. Wartość budżetu projektu: 123.000,00 zł,

,,Pracodawco, znam swoje prawa”

finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w 2012 roku – celem projektu było podniesienie świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw obywatelskich oraz pobudzanie ich aktywności w przypadku łamania tych praw. Wartość budżetu projektu: 147.000,00 zł,

„Aktywni mimo niepełnosprawności”

finansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 roku. Miał on na celu podniesienie wiedzy beneficjentów o uprawnieniach i procedurach działania w środowisku instytucjonalnym i zawodowym, wyrobienie w nich umiejętności wymaganych do poruszania się w tych sferach, a także zmotywowania do działania poprzez wsparcie doradcze m.in. psychologiczne oraz indywidualny kursy komputerowe. W projekcie wzięło udział 161 osób z województwa pomorskiego. Podsumowaniem projektu była konferencja skierowana do sektora organizacji pozarządowych. Projekt został zrealizowany i poprawnie rozliczony. Wartość budżetu projektu: 64.000,00 zł.

Skontaktuj się z nami!

Oddział w Gdańsku
Oddział w Katowicach

Znajdź nas na stronach:
Spis NGO
Trojmiasto.pl

Adresy:

Gdańsk:
al. Grunwaldzka 103
lok. 4.01.e
80-244 Gdańsk

Katowice:
ul. Opolska 17
lok 218
40-084 Katowice

NIP: 583 305 54 18

Przekaż 1% na Fundację Aktywności Zawodowej:
KRS: 0000314083