Fundacja Aktywności Zawodowej

Jesteśmy organizacją pożytku, nie działającą dla zysku ani nie wykonującą działalności gospodarczej.

Wśród naszych celów wskazać należy:

  • prowadzenie działań na rzecz aktywności zawodowej w szczególności osób niepełnosprawnych,
  • prowadzenie działań służących rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych,
  • wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
  • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

Uczestniczyliśmy w wielu projektach finansowanych ze środków publicznych:

„Aktywni mimo niepełnosprawności”

finansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 roku. Miał on na celu podniesienie wiedzy beneficjentów o uprawnieniach i procedurach działania w środowisku instytucjonalnym i zawodowym, wyrobienie w nich umiejętności wymaganych do poruszania się w tych sferach, a także zmotywowania do działania poprzez wsparcie doradcze m.in. psychologiczne oraz indywidualny kursy komputerowe. W projekcie wzięło udział 161 osób z województwa pomorskiego. Podsumowaniem projektu była konferencja skierowana do sektora organizacji pozarządowych. Projekt został zrealizowany i poprawnie rozliczony. Wartość budżetu projektu: 64.000,00 zł.

,,Pracodawco, znam swoje prawa”

finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w 2012 roku – celem projektu było podniesienie świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw obywatelskich oraz pobudzanie ich aktywności w przypadku łamania tych praw. Wartość budżetu projektu: 147.000,00 zł,

,,Administracja publiczna a polski rynek pracy”

finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w 2012 roku – miał on na celu weryfikację skuteczności podejmowanych działań przez administrację na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz weryfikację obietnic wyborczych dotyczących rynku pracy. Wartość budżetu projektu: 123.000,00 zł,

"Dłoń - staże dla osób niepełnosprawnych"

(jako partner Fundacji Sprawni Inaczej) finansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych w 2013 roku. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa wytypowanych do projektu osób niepełnosprawnych.

Pozostała nasza działalność obejmuje:

  • uczestnictwo i współorganizację giełd pracy,
  • świadczenie doradztwa zawodowego,
  • świadczenie poradnictwa prawnego.

Skontaktuj się z nami: